Disclaimer - Algemene voorwaarden

Gelieve deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen. Door zich een toegang tot deze website te verschaffen, door deze te bezoeken of door er gebruik van te maken, stemt u in en acht u zich gebonden door de hierna vermelde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen. Indien u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij u zich geen toegang tot deze website te verschaffen, noch deze te bezoeken, noch gebruik te maken van deze website of van de informatie die daarin is opgenomen.

1. UITGEVER

De uitgever van deze website is de naamloze vennootschap Web Mazout, met maatschappelijke zetel in 1150 Brussel, op Generaal Baron Empainlaan 21 met ondernemingsnummer BE0556.871.852 hierna “Web Mazout”.

2. DEFINITIE EN ALGEMENE TOEGANGSREGELS

De "website" betekent deze website zoals openbaar gemaakt door Mazout Leveren en alle informatie en materiaal die de website bevat.

Deze website kan links naar websites die door derden openbaar zijn gemaakt bevatten en websites die door derden openbaar zijn gemaakt kunnen links naar deze website bevatten. Web Mazout onderzocht deze websites van derden niet, en heeft in elk geval geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites.

Alsdan wijst Web Mazout elke aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of materiaal geplaatst op met deze website verbonden websites af. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat Web Mazout de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

Evenmin geeft Web Mazout een impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de juistheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van derden.

3. INHOUD VAN DE WEBSITE

Web Mazout zal redelijke inspanningen leveren om de informatie en het materiaal op deze website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen te evalueren. De informatie en het materiaal die op de website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

Desondanks kan Web Mazout niet borg staan voor de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdloosheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat of waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen.

Alsdan zal Web Mazout niet aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, contractueel of niet, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou hebben geleden en die het gevolg is van het toegang hebben tot, het bezoek of gebruik van deze website, behalve in geval van opzet of zware fout van haar zijde.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De informatie en het materiaal op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door Web Mazout of met haar verbonden entiteiten of derden. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. U stemt ermee in deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Web Mazout.

5 GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U mag deze website niet gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden, inzonderheid doeleinden verboden door deze Algemene Voorwaarden of door de wet. Door berichten in te zenden, door gegevens in te voeren, of door om het even welke andere vorm van communicatie te beginnen via deze website, geeft u Web Mazout de toelating om:

  • deze communicatie te controleren, te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, openbaar te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren;
  • het onbeperkte recht om het even welk van de voornoemde afgestane rechten uit te oefenen, af te staan in onderlicentie aan derden. De voornoemde rechten omvatten het recht om, in om het even welk land, om het even welk eigendomsrecht op deze communicatie uit te oefenen, in het bijzonder met inbegrip van de rechten die deel uitmaken van het auteursrecht. Web Mazout behoudt zich te allen tijde het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing, de inhoud die u hebt ingezonden te verwijderen, evenals het het recht om inzendingen te corrigeren op lengte, grammatica of taalgebruik.

6. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe GDPR-wetgeving van kracht. Sindsdien geldt onze nieuwe Privacy Policy.

7. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en de onderhavige Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. De Rechtbanken van Brussel zullen exclusieve rechtsbevoegdheid hebben omtrent elk geschil dienaangaande, dit onverminderd het feit dat Web Mazout een keuze kan maken van een andere Rechtbank die rechtsbevoegdheid heeft omtrent een dergelijk geschil volgens een toepasselijke wetgeving.